EKARRI BEHARREKO AGIRIAK / DOCUMENTOS A PRESENTAR

  

-Aita, ama edo tutore legalaren NANaren  fotokopia /

 Fotocópia del DNI del padre/ madre o tutor legal del alumno/a.

 


 -Errolda ziurtagiria / Certificado de empadronamiento.

 


-Familia liburuaren fotokopia / Fotocopia del libro de familia.