EKARRI BEHARREKO AGIRIAK / DOCUMENTOS A PRESENTAR


-Aita, ama edo tutore legalaren NANaren  fotokopia
-Familia liburuaren fotokopia
-Errolda ziurtagiria


Fotocópia del DNI del padre/ madre o tutor legal del alumno/a.
Fotocopia del libro de familia.
Certificado de empadronamiento.